34073AAJ BLOIS (F-8X)- USO (XX-92)- FC TOURS  (92-93)- AAJ BLOIS (93-XX)- AS MONTLOUIS (XX-04)- LOCHES AC (04-08)

USO 1991-92 (12/00)